پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت فرمت word
پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت فرمت word

پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۶۵

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را در سیستم به همراه دارد. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود.

اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

فهرست مطالب


چکیده
فصل اول : مقدمه
۱-۱- پیشگفتار
۱-۲- رئوس مطالب
۱-۳- تاریخچه
فصل دوم :پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت
۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت
۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه
۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)
۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه
فصل سوم :کنترل مقاوم
۳-۱-کنترل مقاوم
۳-۲- مسئله کنترل مقاوم
۳-۲-۱- مدل سیستم
۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی
۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم
۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری
۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم
۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال
۳-۴-۱- بیان صورت مسئله
۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات
۳-۴-۳- تئوری Nevanlinna – Pick
۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick
۳-۴-۵- طراحی کنترل کننده
۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای
۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم
۳-۵-۲- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای
۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا
فصل چهارم : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
۴-۲-۱- مدل سیستم
۴-۲-۲- طرح یک مثال
۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
۴-۲-۴- بررسی نتایج
۴-۲-۵- نقدی بر مقاله
۴-۳- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه
۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه
۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه
۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت
۴-۳-۴-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت
۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه
۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی
۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای
۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی
۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم
۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم
۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه
۴-۵-۱- جمع بندی مطالب
۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار
۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید
۴-۵-۴- نتیجه گیری
فصل پنجم : استفاده از روش طراحی جدید در حل چند مسئله
۵-۱- استفاده از روش طراحی جدید در حل چند مسئله
۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها
۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها
۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه
۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ سازی PSS ‌ها
۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری
۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (فیدبک حالت) قابل اطمینان برای سیستم قدرت
۵-۳-۱- طراحی کننده فیدبک حالت بهینه
۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه
۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم
۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله
فصل ششم : نتیجه گیری
۶-۱- بیان نتایج
منابع


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

zip_1542095156_18246_4195_1331.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت