پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق فرمت word
پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق فرمت word

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۹۳

با وصل بدنه تجهیزات الکتریکی بروز خطا در هر یک از تجهیزات موجب جاری شدن جریان در سیم زمین شده و از برق دار شدن بدنه جلوگیری می‌کند. یک اتصال مناسب به زمین باید مقاومت پایینی داشته باشد تا در صورت بروز خطا، جریان جاری در زمین موجب عمل کردن سیستم حفاظت در شبکه شود. با وصل تمامی اجسام هادی در خطر برقدار شدن می‌توان از بروز شوک الکتریکی در اثر تماس با این اجسام جلوگیری کرد.

سیم زمین سیمی است که (مستقیماً یا غیر مستقیم) به یک یا چند الکترود زمین اتصال دارد. این الکترودها ممکن است در نزدیکی محل استفاده از سیم زمین یا در محلی دورتر قرار داشته باشند. این سیم (یا شینه داخل تابلو) زمین در سیستم‌های TNS وTNCS که رایجترین سیستمهای نیرورسانی می­باشند، می­بایست به سیم (یا شینه داخل تابلو) نول وصل شود. همچنین ممکن است این سیم به شبکه لوله‌کشی شده ساختمان نیز متصل شده باشد تا مقاومت کمتری را ایجاد کند. استفاده از لوله‌های آب برای اتصال به سیستم زمین با گسترش استفاده از لوله‌های غیر فلزی مثل لوله‌های پلی وینیل کلراید در برخی کشورها ممنوع شد. در صورت همبندی پی و یا اسکلت فلزی ساختمان با چاه ارت مقاومت سیستم بمیزان زیادی کاهش یافته و ایمنی افزایش خواهد یافت. تجهیزات الکتریکی ثابت معمولاً از اتصال زمین دائمی برخوردارند. تجهیزات قابل حمل که دارای بدنه فلزی هستند از یک پین مخصوص برای وصل سیم زمین استفاده می‌کنند. اندازه هادی زمین معمولاً با استفاده از استانداردها و مقرارت مربوط به حفاظت الکتریکی تعیین می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول : فلسفه سیستم ارتینگ

۱-۱- فلسفه و تاریخچه ارت

۱-۲- ارتباطات رادیویی

۱-۳- تاسیسات سیم‌کشی قدرت

۱-۴- انتقال انرژی الکتریکی

۱-۵-تعریف سیستم زمین

۱-۶- گراند صاعقه گیر ( برقگیر)

۱-۶-۱- بخش های گراند صاعقه گیر

۱-۶-۲- اصول حفاظت در برابر صاعقه

۱-۷- چاه ارت

۱-۷-۱- نحوه احداث چاه ارت

۱-۸- نتیجه گیری

فصل دوم : چاه ارت با پودر بنتونیت یا ذغال و نمک

۲-۱-چکیده

۲-۲-تاریخچه

۲-۳- مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین

۲-۳-۱- مقاومت ویژه انواع خاک

۲-۳-۲- تاثیر دما بر مقاومت ویژه

۲-۳-۳- انتخاب محل احداث الکترود زمین

۲-۳-۴-تاثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین

۲-۴- بررسی نحوه آماده سازی و مقاومت الکترود زمین با توجه به مقاومت خاک

۲-۵- خاک سوپر جاذب ویژه مناطق کویری

۲-۶- مقایسه خاک چاه معمولی و خاک مناطق خشک و کویری

۲-۷- مواد شیمیایی کاهش دهنده مقاومت خاک

۲-۷-۱ ماده سان ارت (SAN-EARTH)

۲-۷-۲-مارکونیت (Marconite)

۲-۷-۳- لوم

۲-۷-۴- بنتونیت

۲-۷-۴-۱- انواع بنتونیت

۲-۷-۵- ذغال

۲-۸- ضوابط اجرای سیستم ارت و چاه ارت

۲-۹-جنس صفحه و میله

۲-۱۰- اما روش عملی استفاده از بنتونیت در چاه ارت

۲-۱۱- نتیجه گیری

فصل سوم : سیستم اتصال زمین

۳-۱- مقدمه

۳-۲- سیستم ارتینگ

۳-۳- سیستم ارت

۳-۴- نحوه اتصال سیم زمین به الکترود ارت

۳-۵- مقطع سیم اتصال دهنده به صفحه

۳-۶-تجهیزات سیستم ارتینگ

۳-۶-۱-میله ارت کاپرباند

۳-۶-۲- میله بدون رزوه

۳-۶-۳-میله رزوه دار

۳-۶-۴- کوپلینگ

۳-۶-۵-نوک فولادی مخصوص

۳-۶-۶- ضربه خور

۳-۶-۷- میله ارت مسسخت

۳-۶-۸-داول

۳-۶-۹-میله ارت فولادی ضد زنگ و لوازم جانبی

۳-۷-صفحات ارت

۳-۸- هادی مسیر شتهای لخت

۳-۹-استاندارد BS 7430،بند ۷٫۵

۳-۱۰-سیستم های جوش احتراقی در ارتینگ PetWeld

۳-۱۰-۱-اصطلاحات مربوط به جوشکاری احتراقی

۳-۱۰-۲- قالب ها

۳-۱۰-۲-۱-قالب‌های بدون دود

۳-۱۰-۲-۲- قالب‌های یک‌ بار مصرف

۳-۱۰-۳-ماده جوش حفاظت کاتدیک

۳-۱۰-۴-لوازم جانبی

۳-۱۰-۵-آسترها

۳-۱۰-۶-دیسک‌های فلزی

۳-۱۰-۷- استارتر سریع

۳-۱۰-۸- فندک

۳-۱۰-۹-کلمپ ها و دستگیره ها

۳-۱۰-۱۰-دسته گیره قالب نوع NHC

۳-۱۰-۱۱-سایز قالب PHC

۳-۱۰-۱۲-اتصالات کابل به کابل

۳-۱۰-۱۳-اتصالات کابل- آرماتور

۳-۱۰-۱۴- اتصالات باس بار به باس بار

۳-۱۰-۱۵-اتصالات کابل به باس بار

۳-۱۰-۱۶-سایر اتصالات

۳-۱۱ – نتیجه گیری

فصل چهارم : اجرای سیستم ارتینگ

۴-۱- مقدمه

۴-۲- روش همبندی

۴-۳-اجرای سیستم ارت عمیق

۴-۴-اجرای سیستم ارت سطحی

۴-۴-۱- اجرای ارت به روش سطحی

۴-۴-۱-۱-اجرای ارت به روش ROD کوبی

۴-۵-اجرای ارت در ارتفاعات

۴-۶-انواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین

۴-۶-۱- سیستم نیروی نوع TN-S

۴-۶-۲- سیستم نیرو نوعTN-C-S

۴-۶-۳- سیستم نیروی نوعTN-C

۴-۶-۴- سیستم نیروی نوعTT

۴-۶-۵- سیستم نیروی نوعIT

۴-۷-الکترودهای اتصال زمین

۴-۷-۱- الکترودهای موجود

۴-۷-۲- الکترودهای مصنوعی

۴-۸-انواع روش های زمین کردن

۴-۹-تفاوت ارت حفاظتی با ارت برقگیر

فصل پنجم : استاندارد سیستم انتقال زمین شبکه توزیع

۵-۱-تعریفها

۵-۲-روش های اجرای اتصال به زمین

۵-۳- تقسیم بندی سیستم های فشار ضعیف از نظر روش زمین کردن

۵-۴-سیستم منتخب

۵-۴-۱-سیستم های جریان مستقیم و اجزای آن که باید زمین شوند

۵-۴-۲-سیستم های جریان متناوب و اجزای آن که باید زمین شوند

۵-۴-۳- هادی مجزا برای اتصال زمین (مانند حالت اتصال زمین تیرهای فلزی روشنایی)

۵-۵- زمین کردن مهارهای آویز و مهارهای پایه ها

۵-۵-۱- زمین کردن مهارهای آویز (مهار دهانه)

۵-۶- شدت جریان در هادی های اتصال زمین

۵-۷- حصار کشی محوطه ها (فنس ها)

۵-۸-ساختار هادی زمین

۵-۹- اتصالات هادی زمین

۵-۱۰-شدت جریان مجاز و استقامت مکانیکی در هادی اتصال زمین

۵-۱۰-۱-هادی اتصال سیستم در سیستم های با یک اتصال به زمین

۵-۱۰-۲-هادی اتصال زمین در سیستم های جریان متناوب با اتصال زمین مکرر

۵-۱۰-۳-هادی های اتصال زمین ترانسفورماتورهای اندازهگیری

۵-۱۰-۴-هادی های اتصال زمین برقگیرهای اصلی

۵-۱۰-۵-هادی اتصال زمین برای تجهیزات ،مهارهای آویز و مهارهای پایه

۵-۱۰-۶- حصارها

۵-۱۰-۷-همبندی اسکلت ها و پوشش های تجهیزات

۵-۱۰-۸-حد مجاز جریان

۵-۱۰-۹-استقامت مکانیکی

۵-۱۱-نگهداری و حفاظت از هادی های زمین

۵-۱۲-هادی های دفن شده

۵-۱۲-۱-هادی مشترک اتصال زمین مدارها و معبرهای فلزی و تجهیزات

۵-۱۳-الکترودهای اتصال زمین

۵-۱۳-۱-الکترودهای موجود

۵-۱۴- الکترودهای مصنوعی

۵-۱۴-۱-میله های کوبیده شده

۵-۱۴-۲- سیم یا تسمه یا ورق دفن شده

۵-۱۴-۳-الکترود زمین سیمی

۵-۱۴-۴- الکترود زمین تسمه ای

۵-۱۴-۵-الکترود زمین از ورق یا صفحه فلزی

۵-۱۴-۶-الکترود زمین ته تیر- صفحه ای یا چمبره ای

۵-۱۴-۷- صفحه ته تیر

۵-۱۴-۸-سیم چمبره ته تیر

۵-۱۴-۹-کابل های دفن شده ،با خنثی هم مرکز

۵-۱۴-۱۰-الکترودهای داخل بتن

۵-۱۵-اتصال به زمین

۵-۱۶-نقطه اتصال به سیستم لوله کشی

۵-۱۷-سطح تماس اتصالات

۵-۱۸-مقدار مقاومت زمین

۵-۱۹-ایستگاه ها و پست های اصلی

۵-۲۰-سیستم های با یک نقطه زمین شده

۵-۲۱- مقررات اختصاصی مربوط به سیستم هایTN

۵-۲۱-۱-خطوط هوایی فشار ضعیف با هادی مسی

۵-۲۲-جدایی الکترودهای اتصال زمین و هادی های آنها

۵-۲۲-۱-الکترودهای مجزا

۵-۲۲-۲-الکترود عمومی

۵-۲۲-۳- الکترود مشترک

۵-۲۳- زمین کردن تابلوهای فشار ضعیف

۵-۲۴- حوزه ولتاژ الکترودها

۵-۲۵- بررسی حالت های مختلف برای احداث یک یا دو اتصال به زمین

۵-۲۶ – جلوگیری از خطرات ولتاژ قدم در اطراف الکترودها و ولتاژ تماس با آنها

۵-۲۷-روش های انجام اتصال زمین برای تجهیزات مخابرات

۵-۲۸- الکترود

۵-۲۹- هادی اتصال زمین

۵-۳۰- همبندی الکترودها

۵-۳۱-اصول اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

۵-۳۱-۱-اندازه گیری مقاومت الکترود زمین

۵-۳۲-راهنمای برآورد انواع الکترودها در زمین های مختلف و عمل آوردن خاک برای کم کردن مقاومت الکترودها

۵-۳۳- تاثیر فاصله نسبی الکترودهای موازی در مقاومت کل آنها

۵-۳۴- استفاده از مواد شیمیایی برای کم کردن مقاومت الکترود زمین

۵-۳۴-۱ مخلوط نمک/ ذغال/ خاک

۵-۳۴-۲-لایه بندی نمک/ ذغال

۵-۳۴-۳-عمر الکترودها و مدت زمان اثر عمل آوردن خاک

۵-۳۴-۴-آبیاری الکترود

۵-۳۵-شناسنامه الکترود زمین

فصل ششم : اجرای عملی شبکه های ارت

۶-۱- در مجتمع فولاد مبارکه

۶-۱-۱- شرح عملکرد

۶-۱-۲-بررسی روش های پیشنهادی مختلف جهت حفاظت اتصال زمین

۶-۲- اجرای شبکه ارت در طرح توسعه صبا

۶-۲-۱- متری المورد استفاده

۶-۲-۲- مخازن مواد اولیه(DRT)

فصل هفتم : نکات مورد توجه و مهم در اتصال زمین

۷-۱-اثر رطوبت خاک

۷-۲-اثر درجه خاک

۷-۳-اثر عمق زمین

۷-۴-اثر قطر الکترود زمین

۷-۵-شرایط یک اتصال زمین خوب

نتیجه گیری

منابع


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

در حال بروزرسانی
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت