پایان نامه انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل آن فرمت word
پایان نامه انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل آن فرمت word

پایان نامه انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل آن

فرمت word

تعداد صفحات : ۸۵

در سیستمهای قدرت و شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تک‌تک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبکه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلید‌زنی) در شبکه‌های انتقال و توزیع به کار می‌روند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت فیروزبهرام و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

۱-۱-کلیات

۱-۲-هدف

۱-۳-خلاصه

فصل دوم : بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

۲-۱-مقدمه

۲-۲-انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه

۲-۲-۱-اضافه ولتاژ‌های صاعقه

۲-۲-۲-اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)

۲-۲-۳-اضافه ولتاژهای موقت

فصل سوم : نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها

۳-۱-مقدمه

۳-۲-برقگیرهای اکسید روی

۳-۲-۱-ساختمان مقاومتهای غیر خطی

۳-۲-۲-منحنی – ولت – آمپر غیر خطی مقاومتها

۳-۲-۳-پایداری حرارتی ، اختلال حرارتی

۳-۲-۴-تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی

۳-۲-۵-انتخاب برقگیرها

فصل چهارم : بررسی علل ایجاد اختلال در کار برقگیر

۴-۱-مقدمه

۴-۲-اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر

۴-۳-پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور

۴-۴-پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان

۴-۵-نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اکسید روی

۴-۶-عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها

۴-۷-اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه

۴-۷-۱-پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل

۴-۷-۲-پایین بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV

۴-۸-اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر

۴-۸-۱-وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر

۴-۸-۲-آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر

۴-۸-۳-اکسید شدن و خرابی اتصالات خارجی برقگیر

فصل پنجم : شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت فیروزبهرام

۵-۱-مقدمه

۵-۲-شناسایی پدیده فرورزونانس

۵-۳-فرورزونانس

۵-۳-۱-فرورزونانس سری یا ولتاژی

۵-۳-۲-فرورزونانس موازی یا فرورزنانس جریانی

۵-۴-طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس

۵-۴-۱-مدل پایه

۵-۴-۲-مدل زیر هارمونیک

۵-۴-۳-مدل شبه پریودیک

۵-۴-۴-مدل آشوب گونه

۵-۵-شناسایی فرورزنانس

۵-۶-جمع‌آوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیه سازی و بررسی حادثه پست فیروز بهرام

۵-۷-بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز بهرام

۵-۷-۱-مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار ATP

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

منابع


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

zip_1542093780_18238_4195_1091.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت