پایان نامه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن فرمت word
پایان نامه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن فرمت word

پایان نامه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن

فرمت word

تعداد صفحات : ۲۷۷


فهرست مطالب


فصل اول : تلفات در شبکه توزیع
۱-۱-مقدمه
۱-۱-۱-تلفات فنی شبکه
۱-۱-۲-تلفات غیرفنی شبکه
۱-۲-عوامل تشدید تلفات
۱-۳-روشهای کاهش تلفات
فصل دوم : تلفات توان و انرژی در سیستمهای توزیع و ارائه مدلهای محاسباتی آنها
۲-۱-تلفات توان و انرژی
۲-۲-تلفات توان
۲-۳-تلفات انرژی
۲-۳-۱-مقاومت هادیها
۲-۳-۲-توان الکتریکی
۲-۳-۳-ولتاژ شبکه توزیع
۲-۴-ضریب تلفات و ساعت معادل
۲-۴-۱-ساعت معادل
۲-۴-۲-ضریب تلفات
۲-۵-رابطه تلفات توان و انرژی
۲-۶-مدل کلی ضریب تلفات
۲-۶-۱-تعیین ضرایب ثابتc
۲-۶-۲-شکل کلی مدل
۲-۶-۳-مدلهایی از ضریب تلفات
۲-۷-روش محاسبه ضریب تلفات
۲-۷-۱-مصارف نرمال
۲-۷-۲-مصارف ویژه
۲-۷-۳-محاسبه تلفات انرژی
۲-۸-رابطه تلفات و انرژی مبادله شده
۲-۸-۱-حداقل تلفات
۲-۸-۲-حداکثر تلفات
۲-۸-۳-متوسط تلفات
۲-۸-۴-رابطه تلفات و انرژی انتقالی
۲-۹-تلفات در بارهای ناپیوسته
۲-۹-۱-مصارف ویژه
۲-۹-۲-ارائه مدل مناسب
۲-۹-۳-بررسی مدل مناسب
۲-۱۰-ارزش تلفات در شبکه
۲-۱۰-۱- عوامل موثر در تلفات توان
۲-۱۰-۲- عوامل موثر در محاسبه ارزش تلفات
۲-۱۰-۳- ویژگیهای مصرف
۲-۱۰-۴-مدل ریاضی مقدار تلفات
۲-۱۰-۵- مدل ریاضی ارزش تلفات
۲-۱۱- تلفات توان در شبکه های بهم پیوسته
۲-۱۱-۱-روش مستقیم
۲-۱۱-۲-استفاده از مطالعات پخش بار
۲-۱۱-۳-استفاده از مدل تلفات
۲-۱۲-ارزش تلفات در شرایط رشد بار
۲-۱۲-۱-رشد بار یکنواخت برای پیک
۲-۱۲-۲-رشد بار در سالهای محدود
۲-۱۲-۳- تعیین ضرایبKPوKE
فصل سوم : تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع و بررسی اقتصادی این تلفات
۳-۱-تعریف کلی تلفات انرژی در ترانسفورماتورها
۳-۱-۱-تلفات آهنی یا تلفات بی‌باری
۳-۱-۲-تلفات بارداری (تلفات مسی)
۳-۱-۳-تلفات انرژی از عدم تطابق مشخصات فنی ترانسفورماتورهای موازی در اکثرپست‌های توزیع
۳-۱-۴-تلفات اضافی ناشی از کثیفی روغن ولجن گرفتگی دور سیمپیچ‌های ترانسفورماتورهای توزیع
۳-۱-۵-تلفات ناشی از جذب رطوبت توسط روغن ترانسفورماتورهای توزیع
۳-۱-۶-تلفات اضافی ناشی از اتصال کوتاه های متوالی برروی فیدرهای ثانویه‌ی ترانسفورماتورهای توزیع
۳-۲-تخمین مولفه های تلفات در ترانسفورماتورهای قدرت و روشهای کاهش آنها
۳-۳-تلفات در هسته آهنی یا تلفات بی باری
۳-۳-۱-تلفات هیسترزیس
۳-۳-۲-تلفات فوکو در هسته آهنی
۳-۴-تلفات حالت بارداری ترانسفورماتور
۳-۴-۱-تلفاتDCسیم پیچی ها
۳-۴-۲-تلفات اضافی سیم پیچی ها
۳-۴-۳-روشهای تجربی برای تعیین تلفات حالت بارداری ترانسفورماتور
۳-۴-۴-تلفات ناشی از شارهای پراکنده در قسمتهای فلزی ترانسفورماتور
۳-۴-۵-روشهای کاهش تلفات مخزن ترانسفورماتور قدرت
۳-۴-۶-مطالعه اثر شیلدهای آلومینیومی و مسی در کاهش تلفات مخزن
۳-۵-محاسبه ‌ی مقدار تقریبی تلفات ایجاد شده در ترانسفورماتورهای توزیع شبکه آذربایجان شرقی
۳-۵-۱-تلفات اضافی ناشی از عدم یکنواختی و یکسانی ولتاژ درصد اتصال کوتاه ترانسفورماتورها
۳-۵-۲-تلفات اضافی در ترانسفورماتورهای توزیع در اثر کمی درصد بارگیری
۳-۵-۳-محاسبه ارزش تلفات ناشی از کمی درصد بارگیری
۳-۶-ارزیابی اقتصادی تلفات ترانسفورماتورهای توزیع
۳-۶-۱-تعریف پارامترهای اقتصادی مورد استفاده در این روش
۳-۷-تعریف مشخصه های بار ترانسفورماتور
۳-۷-۱-تقاضای یک سیستم (Demand)
۳-۷-۲-ماکزیمم تقاضای یک سیستم (Maximum Demand)
۳-۷-۳-بازه تقاضا (Demand Interval)
۳-۷-۴-ضریب مسئولیت پیک (Peak Responsibility Factor)
۳-۷-۵-فاکتور بار (Load Factor)
۳-۷-۶-فاکتور تلفات (Loss Factor)
۳-۷-۷-ضریب انتطباق (Coincidence Factor)
۳-۸-جایگزینی اقتصادی ترانسفورماتور توزیع
فصل چهارم : بررسی اثرات خازن گذاری در کاهش تلفات شبکه های توزیع
۴-۱-بهینه کردن تلفات در سیستم‌های توزیع با استفاده از خازن
۴-۲-بررسی استفاده از خازن
۴-۳-بار مجتمع در نقاط خاصی از خط
۴-۴-روشی برای انتخاب مکان و اندازه بهینه خازن در شبکه های توزیع
۴-۵-تشریح مسئله جایابی بهینه خازن
۴-۵-۱-تابع هزینه
۴-۵-۲-قید مسئله
۴-۵-۳-استفاده از منطق فازی برای تعیین نقاط کاندیدا برای نصب خازن
۴-۵-۴-تشریح فرآیند روش ارائه شده مبتنی بر منطق فازی
۴-۶-نتایج شبیه سازی و مقایسه آنها
۴-۷-تاثیر خازن گذاری در شبکه توزیع منطقه ۵ تبریز
۴-۷-۱-اطلاعات فیدر نمونه
۴-۷-۲-نتایج اجرای این روش بر روی بخشی از شبکه توزیع تبریز
فصل پنجم : نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و راهکارهای متعادلسازی بارها در شبکه های توزیع
۵-۱-اثرات عدم تعادل بار در تلفات شبکه‌های توزیع
۵-۱-۱-تلفات توان
۵-۱-۲-افت ولتاژ
۵-۱-۳-نامتعادلی ولتاژ‌های سه فاز
۵-۱-۴-کاهش ظرفیت شبکه و ترانسفورماتورها
۵-۱-۵-کاهش ایمنی مصرف کننده‌ها
۵-۱-۶-کاهش ایمنی برق رسانی به مشترکین
۵-۱-۷-اثرات اقتصادی
۵-۲-محاسبه تلفات توان در حالت نامتعادلی بار
۵-۳-افت ولتاژ در حالت عدم تعادل بار
۵-۴-بررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات
۵-۵-معرفی روشهای پیشنهادی جهت متعادل سازی بار و بالانس شبکه
۵-۵-۱-متعادل سازی با روش اول ( براساس میزان مصرف مشترکین با انجام پخش بار)
۵-۵-۲-متعاد ل سازی با روش اول ( براساس میزان مصرف مشترکین بدون انجام پخش بار)
۵-۵-۳-متادل سازی با روش سوم (براساس تعداد مشترکین)
فصل ششم : عوامل ایجاد و افزایش تلفات سیستم های توزیع
۶-۱-بررسی نقش اتصالات سست در تلفات شبکه های توزیع
۶-۲-بررسی نقش اتصالات ثابت در شبکه های توزیع
۶-۲-۱-علت های احتمالی
۶-۲-۲-نحوه محاسبه اجزاء تلفات ناشی از اتصالات سست
۶-۳-تاثیر بارهای هارمونیکی در تلفات
۶-۳-۱-علت ایجاد اعوجاج هارمونیکی
۶-۳-۲-منابع تولید هارمونیک
۶-۳-۳-مزایای فنی و اقتصادی کاهش هارمونیکها
فصل هفتم : راهکارهای کاهش تلفات الکتریکی
۷-۱-تجربه کشورهای آسیایی در کاهش تلفات
۷-۱-۱-راهکارهای کاهش تلفات
۷-۲-نقش آرایش و بهینه سازی شبکه های توزیع در کاهش تلفات
۷-۲-۱-بهینه‌سازی آرایش شبکه‌های توزیع
۷-۲-۲-انواع روش‌های باز آرایی
۷-۲-۳-فرآیند جستجو
۷-۲-۴-محاسبه تلفات شبکه به روشSimplifed Distfliow
۷-۲-۵-نتایج شبیه سازی
۷-۲-۶-اهداف و محدودیت ها بازآرایی
۷-۲-۷-کمینه سازی مجموع تلفات شبکه
۷-۲-۸-کاهش اضاقه بار فیدرها
۷-۲-۹-پروفیل ولتاژ
۷-۲-۱۰-محدودیت ها
۷-۲-۱۱-تعیین توابع عضویت
۷-۲-۱۲-بحثی پیرامون تبعات ناشی از تغییر آرایش فیدرها
۷-۳-کاربرد مهندسی ارزش در طراحی بهینه شبکه توزیع جهت کاهش تلفات
۷-۳-۱-آشنایی با مهندسی ارزش
۷-۳-۲-برنامه کاری کارگاه مهندسی ارزش
۷-۴-نقش برنامه ریزی و مدیریت در کاهش تلفات انرژی برق در کوتاه مدت
۷-۵-استفاده از جوشکاری انفجاری بجای اتصالات مکانیکی
۷-۵-۱-ویژگیهای اتصال جوشکاری انفجاری
۷-۵-۲-برتریهای تکنیکی اتصال جوشکاری انفجاری هدایت الکتریکی
۷-۵-۳-مقایسه اتصال جوشکاری انفجاری بایک اتصال مکانیکی
۷-۵-۴-برتری های کیفی یک اتصال
فصل هشتم : مروری بر روش های محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع نیروی برق
۸-۱-مروری برروشهای محاسبه،ارزیابی وتخمین تلفات درشبکه های توزیع نیروی برق
۸-۱-۱-اندازه گیری و محاسبه تلفات
۸-۱-۲-روش های کلاسیک محاسبه تلفات بشرح زیر میباشد
۸-۲-محورهای اصلی روشهای محاسبه و ارزیابی و اندازه گیری تلفات به شرح ذیل میباشند
۸-۲-۱-پیک مصرف
۸-۲-۲-منحنی تغییرات بار
۸-۲-۳-ضریب بار
۸-۲-۴-ضریب تلفات
۸-۲-۵-متوسط پیک بار
۸-۲-۶-زمان وقوع پیک بار
۸-۲-۷-تلفات توان و انرژی
۸-۲-۸-ضریب قدرت
۸-۲-۹-درجه حرارت هادی
۸-۲-۱۰- محاسبه تلفات انرژی بوسیله اندازه گیری و قرائت همزمان کنتورها
۸-۲-۱۱-قرائت همزمان کنتورها با بکارگیری مامورین قرائت کنتور
۸-۲-۱۲-این روش نیاز به کار میدانی داشته و تعداد نفرات زیادی درگیر پروژه قرائت و برداشت اطلاعات خواهند شد
۸-۲-۱۳- استفاده از صورت حساب برق مشترکین و برگرداندن قبوض به یک تاریخ واحد
۸-۲-۱۴- بررسی خطای حاصل از روش صورتحساب برق مشترکین برگرداندن قبوض یک تاریخ واحد
۸-۳-بکارگیری تکنولوژیAMR و کاربرد کنتورهای دیجیتال سنکرون
۸-۳-۱-تعیین ومحاسبه تلفات انرژی درحوزه یک شرکت توزیع
۸-۳-۲-محاسبه تلفات انرژی با بکارگیری روشهای آماری
۸-۳-۳-محاسبه تلفات سیستم
۸-۳-۴-بررسی نقاط ضعف و قوت
۸-۳-۵-محاسبه تلفات انرژی در شبکه های فشار ضعیف بر پایه محاسبات واریانس بار
۸-۳-۶-ارائه روش
۸-۴-معادلات تقریب تلفات سیستم)با بکارگیری معادل ضریب تلفات سیستم(
۸-۴-۱-محاسبه ضریب بار از اطلاعات بار ساعتی
۸-۴-۲-رابطه تکامل و توسعه یافته تلفات سیستم
۸-۵-ارزیابی تلفات سیستم توزیع بوسیله محاسبات درصد بار
۸-۵-۱-روش پیشنهادی
۸-۵-۲-تلفات ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع
۸-۵-۳-ترانسفورماتورهای توزیع
۸-۵-۴-تلفات در خطوط MV
۸-۵-۵-تلفات در خطوط توزیع فشار ضعیف
۸-۶-تخمین تلفات در شبکه های فاقد اطلاعات کامل و اولیه مختص کشورهای در حال توسعه(top-down/bottom-up method)
۸-۶-۲-ضرورت محاسبه تلفات در کشورهای درحال توسعه
۸-۶-۳-رهیافت حل مساله
۸-۶-۴-ارائه روش( top/down-Bottom-up)
۸-۶-۵- Top down
۸-۶-۶-Bottom up
۸-۶-۷-رهیافت مختلط( Hybrid Approach)
۸-۷-محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستمهای مانیتورینگ اتوماسیون
۸-۷-۱-محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستمهای مانیتورینگ اتوماسیون
۸-۸-ارزیابی تلفات شبکه توزیع(ترانسفورماتورها و فیدرهای فشار متوسط توزیع)با بکارگیری تخمین بار پستهای توزیع
۸-۸-۱-تخمین و بازسازی بار پستهای توزیع
۸-۸-۲-محاسبه تلفات
منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

zip_1541946078_18212_4195_1675.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت