پروژه فیلتر های فعال و غیر فعال و حذف هارمونیک
پروژه فیلتر های فعال و غیر فعال و حذف هارمونیک

تحقیق دانشجویی با عنوان

فیلتر های فعال و غیر فعال و هارمونیک زدایی

موضوع کلی: فیلتر

تعداد صفحات: 80

یک پروژه مناسب درباره فیلتر های اکتیو و غیر اکتیو

فرمت: word

فهرست

1 مقدمه

2 هارمونيك چيست

3 ميان هارمونيكها

4هارمونیک درشبکه

5 منابع توليد هارمونيك ها

6 آثار هارمونيك ها

7 كيفيت توان و هارمونيك ها

8 اغتشاش هارمونيكي

9 ولتاژ ناشي از اغتشاش جريان

10 هارمونيكهاي گذرا

11 THD

12 قدرت و ضريب قدرت

13 مدل كردن منابع هارمونيكي

14 مؤلفه هاي متقارن

15 هارمونيكهاي مضرب سه

16 هارمونيك ها در مبدلهاي الكترونيك

17 بررسي روش هاي تحليل هارمونيكي

17-1 تحليل غير خطي در حوزه زمان

17-2 تحليل غير خطي در حوزه فركانس

17-3 تحليل خطي در حوزه فركانس

18مرور روش هاي كلي حذف هارمونيك ها

19 حذف هارمونيك ها با فیلتر گذاری

19-1 فيلترهاي غير فعال

19-2 انواع فيلترهاي غيرفعال

19-3 پارامترهاي فيلترهاي غيرفعال

19-4 طراحي فيلترهاي تك تنظيمه

19-5 طراحي فيلترهاي دو تنظيمه

19-6 طراحي بهينه فيلترهاي غير فعال

19-7 ملاحظات لازم در طراحي و نصب فيلتر هاي غير فعال

19-8 فيلترهاي فعال

19-9 فيلتر هاي فعال موازي

19-10 فيلترهاي فعال هايبريد

19-11 روش عمومي بكارگيري فيلترها

20 توپولوژي پايه فيلتر فعال – اكتيو

21 آرايش پايه اكتيو فيلتر موازي

22 کنترل فیلتر اکتیو


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

filter barg_1554368435_12214_4195_1241.zip
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت